Jaké služby zajišťujeme?

Opravy volných bytů

Zajišťujeme převzetí bytů od nájemníků a opravy uvolněných bytů. V případě reklamací řešíme další dodatečné opravy.

Běžná údržba

Našim cílem je zajistit požadavky nájemníků na údržbu a opravy bytů a nebytových prostor. Měsíčně je realizováno v průměru 2500 požadavků. Realizaci požadavků zajišťujeme jak našimi vlastními zaměstnanci, tak externími dodavateli.

Periodické a specializované činnosti

Tento útvar zajišťuje opakující se činnosti související s plněním povinností nejen vyplývajících z legislativních opatření ve vztahu k údržbě a provozu bytového a nebytového fondu.

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Společnost RESIDOMO Služby, s.r.o. od 1. 7. 2017 zahájila realizaci projektu s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005006 a názvem Rozvoj zaměstnanců RPG Služby, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání.

Předmětem projektu je v rámci výzvy podnikového vzdělávání zaměstnanců motivovat a vzdělávat zaměstnance, zvýšit jejich odbornost a tím i zkvalitnit nabízené služby.

V rámci projektu jsou pořádány kurzy ze všech oblastí vzdělávání a bude proškoleno celkem 83 zaměstnanců, kteří si prohloubí odborné znalosti a následně využijí získané poznatky ve své denní praxi.

Projekt je financován Evropskou Unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Během prvních šesti měsíců trvání projektu se dolaďovaly obsahy kurzů dle aktuálního požadavků a plánu vzdělávání pro zaměstnance.

Od ledna 2018 již začnou probíhat kurzy a to z oblasti měkkých manažerských dovedností, počítačové kurzy, účetní, ekonomické a právní kurzy a také z technické oblasti.

O společnosti

Společnost RESIDOMO Služby, s. r. o. vznikla 1. srpna 2006 a je součástí skupiny RESIDOMO. Hlavním předmětem činnosti společnosti je podpora podnikatelských aktivit skupiny RESIDOMO v oblasti běžné údržby, oprav volných bytů a revizí.

Společnost má tři základní střediska, dle oborů činnosti:

Vize společnosti

Hlavním cílem je zajistit odpovídající kvalitu a dostupnost poskytování služeb nájemníkům – „Být spolehlivým partnerem našich nájemníků“. Tyto činnosti společnost zajišťuje velkou mírou výkonem vlastních zaměstnanců.

Pro zabezpečení vize společnosti musí být zaměstnanci společnosti vnímáni nájemníky jako nositeli „kvalitní, pružné a nákladově dostupné služby“. Každý zaměstnanec společnosti je nositelem těchto hodnot vůči nájemníkovi.

Historie společnosti

Realitní skupina RESIDOMO vznikla v polovině roku 2006 v důsledku transformace těžební společnosti OKD, a.s. Do portfolia RESIDOMO přešel majetek a aktivity nesouvisející s těžební činností.

Do této skupiny dnes patří společnosti RESIDOMO Byty, s.r.o. a RESIDOMO Služby, s.r.o. Skupina vlastní a spravuje významný majetek, jehož součástí jsou bytové domy, nebytové prostory,převážně na území Moravskoslezského kraje.

Hlavním podnětem vzniku společnosti RESIDOMO Služby, s.r.o. byl požadavek strategického partnera v oblasti FM, know-how a systémů řízení, aby se interní zdroje RESIDOMO Real Estate mohly koncentrovat na správu majetku. Výsledkem jednání se společností OKIN GROUP bylo založení společného podniku, jehož dalším strategickým krokem bylo navázaní spolupráce a vznik společnosti RESIDOMO Služby, s.r.o. v únoru roku 2007. Cílem akcionářů obou partnerů bylo vybudovat uznávanou regionální firmu v Moravskoslezském kraji pro provoz a údržbu nemovitostí – facility management.

V únoru 2010 byla mezi vlastníky sjednaná dohoda o převodu obchodního podílu, kdy převodce OKIN GROUP, a.s. převedl svůj obchodní podíl ve výši 45% na nabyvatele BXR Real Estate Investments B.V.

Tímto krokem se RESIDOMO Služby orientují pouze na poskytování co možná nejkvalitnějších služeb pouze v rámci skupiny RESIDOMO .